הקדמה

ברוכים הבאים לאתר "Affiliate-Index" – אינדקס תוכניות שותפים בארץ ובעולם (להלן: "האתר").

גולש נכבד, תנאי השימוש ותקנון האתר, כפי שנוסחו להלן, מהווה הסכם מחייב בינך לבין האתר ובא להסדיר ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטית במסגרת השימוש, הגלישה, וביצוע רכישות באתר (להלן: "תנאי השימוש ותקנון האתר").

הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש ותקנון האתר כתנאי מוקדם להתקשרות בין האתר לבינך, וזאת לפני הרישום וקבלת שירותיו של האתר. עצם הגלישה באתר, ההרשמה והשימוש בשירותי באתר, מהווים את הסכמתך לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובתקנון האתר.

הנך מצהיר שאתה בגיל 18 שנה ביום ההתקשרות עם האתר וכי הנך בעל הסמכות, הכשירות והזכות להתקשרות זו. במידה והנך קטין, אתה נדרש לצרף הסכמת אחד מהוריך ו/או אחד מהאפוטרופוסים החוקיים לצורך ההתקשרות עמנו.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ותקנון האתר, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם לקבלת לשירותינו.

הכותרות בהסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ואינן משמשות ו/או ישמשו לצורך פרשנותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, לצורך נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

תוכן האתר

האתר מהווה אינדקס לתוכניות שותפים, בארץ ובעולם, אשר קיימים ברחבי הרשת.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר, עיצוב האתר, לרבות התכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות האתר אלא אם כן צוין אחרת.

זכויות היוצרים של תוכניות השותפים המפורסמים באתר, לרבות השם, הלוגו, סימני המסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלולים בו שייכים להם ולהם בלבד ואין לאתר כל קשר ו/או שייכות ו/או זכות כלשהי בהם.

הרשמה לאתר

ההרשמה לאתר הינה חינמית ואין בכך כדי לחייב אתכם בתשלום כלשהו.

ההרשמה לאתר הינה פשוטה ומהירה באמצעות קישור לטופס הרשמה אשר ממוקם בתפריט העליון של האתר.

הגבלת אחריות וחבות
הצהרות כלליות

הנך מצהיר, כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה ו/או יעשה בניגוד להוראות הסכם זה, יהא רשאי האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו עפ"י דין, וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר.

על האתר לא תחול כל אחריות לנזקים שייגרמו לך מכל סיבה שהיא, לרבות הנובעים מעיכובים בשליחת המידע ו/או הגעת המידע ו/או הגעת המידע שלא ליעדו ו/או כשל פנימי ואו טעויות הלקוח ו/או שימוש לא נכון בשירותי האתר ו/או שימוש לא חוקי בשירותי האתר ו/או שימוש בזכויות יוצרים בניגוד לדין ו/או תביעות צד ג' בגין הפרות הסעיפים הנ"ל ו/או הפרות תנאי השימוש ותקנון האתר ו/או הפרות תנאי הצהרת הפרטיות.

הנך מצהיר, כי הנך מודע, לאופייה של רשת האינטרנט, כי שירותים הניתנים באמצעות הרשת אינם חפים מתקלות ושיבושים למיניהם, לרבות אי התאמות ו/או שלמות קבצים ו/או זמינות השרתים ו/או מחיקות קבצים, ולפיכך על האתר לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או נזק עקיף ו/או כל סוג נזק אחר הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בביצועי האתר ו/או בעיכובים שנגרמו מכל סיבה שהיא באספקת השירותים ו/או באי אספקתם של שירותים ו/או שירותים נלווים שניתנו באמצעות האתר ו/או כל שירות אחר שניתנו באמצעות האתר ו/או באמצעות צד ג' אשר מקושרים לאתר.

לאתר לא תהיה כל חבות כלפיך והאתר לא ייחשב כמי שהפר הסכם זה בגין נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה ישירה ו/או עקיפה בגלל נסיבות אשר אינן בשליטת האתר, לרבות כוח עליון, הפסקות חשמל, זמינות השרתים ובכל מקרה אחר.

הגבלת אחריות וחבות האתר לתכני האתר

השירות מוצע לציבור כמות שהוא ("AS IS") ובלא שהאתר יישא באחריות כשהיא לתוכנו ו/או להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.

השירות באתר מוצע כהפניה לקישורים חיצוניים לאתרים אחרים ברחבי הרשת.

יודגש, כי אין בין האתר לבין בעלי אתרים המקושרים יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין לאתר כל שליטה או זכות במידע המצוי באתרים הנ"ל.

זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין בתוכניות השותפים שייכות לבעלי האתרים אליהם מופנים הקישורים ואין לאתר כל זכות בהם.
אין בקיום הקישורים ו/או הפנייה אליהם כמתן ייעוץ ו/או אישור ו/או המלצה לשימוש בתוכניות השותפים המקושרות , לרבות המידע וכל חומר אחר הנמצא באתרים אלו.

המידע המופיע באתר נועד להרחבת הידע בלבד, ואיננו בגדר עצה כלכלית, פיננסית, משפטית, א/או מתן חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ מקצועי.

השימוש בשירות ובמידע המוצג באתר יהא באחריות בלעדית של המשתמש והאתר לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם או ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ישיר או עקיף בשירות. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או מי מטעמו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

מכיוון שהאתר מקשר לקישורים חיצוניים ברשת, האתר לא ישא בכל אחריות שהיא בקשר לזמינות השירות ו/או זמינות התוכניות ואינו מתחייב, כי הנתונים ו/או החישובים הינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מהימנים ו/או כי אינם כוללים טעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או בלתי מעודכנים ועל כן אין להסתמך על המידע לצורך קבלת החלטות.

הצהרת פרטיות

האתר מכבד ומחויב לפרטיות המשתמשים ופועל לשם הגנת פרטיות המשתמשים ושמירת המידע אודותיהם, וזאת בהתאם למדיניות שתפורט להלן.

הצהרה זו בדבר מדיניות הפרטיות הנו נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש ותקנון האתר וע"כ יש לקרוא הצהרה זו בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

רישום פרטי המשתמשים במאגר המידע

בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש, המזהה אותו באופן אישי, לצורך מתן השירות.

כחלק מתהליך הרישום נדרש המשתמש לספק פרטים אישיים, כאשר המידע המסופק הינו מידע בסיסי ונחוץ לצורך אספקת השירותים ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי לשיפור השירות.

לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כאחד !

הפרטים האישיים אשר נאספים מהמשתמשים נשמרים במאגר המידע של האתר, גם אם הפסיק המשתמש לקבל שירותים מהאתר.

דיוור אלקטרוני

בעת ההרשמה ופתיחת חשבון לקוח באתר, למשתמש האופציה להירשם לניוזלטר, כאשר במסגרת זו מקבל האתר את הסכמת המשתמש לעשות שימוש בפרטיו לשם משלוח תכנים שיווקיים, פרסומיים, הודעות, מבצעים, עדכונים ו/או כל מידע רלבנטי אחר בנוגע לאתר הן באמצעות הדיוור האלקטרוני והן בדיוור ישיר כגון טלפונים, פקסים, מסרונים ובכל דרך שיווקית אחרת מוכרת.

למשתמש הזכות לבטל באופן מיידי את ההרשמה לניוזלטר.

מסירת מידע לצד שלישי

האתר מתחייב במסגרת מדיניותו שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו, וזאת למעט במקרים הבאים:

שימוש בפרטי הלקוח וכל מידע אודותיו המצוי בידי האתר לשם התקשרות עימו.

במידה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין האתר ו/או המפרסמים השונים שתחייב חשיפת פרטי המשתמש עפ"י דין ו/או לצורך ההליכים המשפטיים.

במידה והמשתמש יבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.

במידה והמשתמש יפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את הפרטים של משתמש מסוים לצד שלישי.

במידה והאתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג', ובלבד שאותו צד ג' יקבל על עצמו כלפי המשתמשים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.

קוקיז ("Cookies")

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, וזאת בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת המידע.

טכנולוגית ה – Cookies הינה סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים.

מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה – Cookies של האתר.

קישורים לאתרים אחרים

מדיניות השמירה על פרטיות המשתמשים כפי שמפורטת לעיל חלה על האתר בלבד.

האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרים אחרים אשר לא פועלים או נשלטים באמצעות אתרנו וע"כ המדיניות והנהלים שתוארו כאן אינם חלים על צד ג'. אנו ממליצים ליצור קשר עם אתרים אלה ישירות לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחה

אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר חשובה לנו ומהווה נר לרגלינו.

לצורך כך אנו נוקטים בצעדים סבירים כדי להגן על הנתונים האישיים הנשלחים באמצעות האתר, מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי או הרס, לרבות שימוש בפרוטוקול SSL תקני.

יחד עם זאת, לצערנו, לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט. ע"כ הינך מצהיר ונותן בזאת הסכמתך, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.

פרטי ההתחברות של המשתמש לשירותים הניתנים באתר מטעם האתר הינם אישיים ואין להעבירם לצד ג'.
על המשתמש האחריות והחובה לדאוג שפרטים אלו לא ייחשפו ולעדכנן את האתר במקרה וקיים חשש שהפרטים אכן נחשפו.

שינויים במדיניות הפרטיות

תוכן האתר עשוי להשתנות מעת לעת ולפיכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת ומעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כמשתמש באתר, הנך נדרש לעיין במדיניות זו מעת לעת, ובמיוחד לפני שתספק נתונים אישיים.

שונות

תנאי השימוש ותקנון האתר ניתנים לשינוי בכל עת ע"י האתר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

בית המשפט המוסמך והדין החל

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה נתונה לביהמ"ש באזור חיפה בלבד.

בכל שאלה ו/או הערה ו/או בירור לגבי השירותים המוצגים באתר ו/או בכל נושא אחר ניתן לפנות אלינו באמצעות הטלפון ו/או המייל ו/או טופס ליצירת קשר.

תנאי השימוש ותקנון האתר כיצירה משפטית מוגנת

תנאי השימוש ותקנון האתר כפי שנוסח לעיל מהווים יצירה משפטית ומוגן בזכויות יוצרים.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש ו/או להפיץ ו/או לשנות ו/או לפרסם במלואו ו/או חלקים ממנו ו/או לעשות כל פעולה אחרת אשר איננה מותרת עפ"י דין ללא קבלת אישור מפורש בכתב ו/או הסכמה מפורשת בכתב, מראש, מבעלי האתר. העושה כן עובר על החוק וצפוי לעונשים הקבועים בו לצד תביעה אזרחית.

לשאלות ו/או הבהרות נוספות נשמח לעומד לרשותכם בכל עת …בכבוד רב, צוות האתר !